About

เมื่อโลกเข้าสู่ยุดของเทคโนโยลีแบบเต็มรูปแบบ เราจึงควรศึกษาและเรียนรู้ถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ก้าวทันกระแสของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน เราจึงได้จัดทำเว็บไซต์ Ca-tva.org ขึ้นมา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทุกท่าน

Admin ca-tva.org