ประโยชน์ต่อวงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของดาวเทียมไทยคม

ดาวเทียมไทยคมสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากหลายพื้นที่เข้าด้วยกันและสามารถส่งผ่านข้อมูลได้ ทั้งข้อมูลเสียงและภาพในเวลาเดียวกัน เช่น การประชุมทางไกลด้วยภาพผ่านดาวเทียม ซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถประชุมกันได้จากหลายแห่งพร้อมกันในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมในสถานที่เดียวกัน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และแก้ปัญกาจราจรติดขัดได้โดยปริยายอีกทางหนึ่ง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายหรือชุมสายโทรศัพท์ในเขตภูมิภาคเข้าด้วยกัน ทำให้ทุกพื้นที่สามารถสื่อสารกันได้โดยมิต้องอาศัยชุมสายโทรศัพท์ขนาดใหญ่ และการเดินสายภาคพื้นดินที่ยุ่งยาก และเสียเวลามากในการเดินสายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังใช้ระบบเครือข่ายดาวเทียมเข้าเสริมการใช้งานของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้การสื่อสารโทรคมนาคมของไทยเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ดาวเทียมสำหรับดาวเทียมแพร่สัญญาณโทรทัศน์ ซึ่งมีทั้งระบบแพร่ภาพสัญญาณซ้ำ และระบบแพร่ภาพโดยตรงสู่บ้านเรือน หรือ DTH ซึ่งปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยคือ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และช่อง 11 ก็ได้ใช้สัญญาณดางเทียมไทยคมในการส่งสัญญาณโทรทัสน์ รายการต่างๆ ถูกส่งจากสถานีแม่ข่ายผ่านดาวเทียมไทยคมไปสู่สถานีย่อยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศเพื่อแพร่ภาพรายการโทรทัศน์สู่ผู้ชมในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ

จะเห็นได้ว่าการสื่อสารผ่านดาวเทียม ทำให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น และครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เพราะบางจังหวัดที่อยู่ห่างไกลมากๆ ในท้องถื่นทุรกันดาร และมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากมาย อาจทำให้การรับชมโทรทัศน์ช่องต่างๆ ไม่ค่อยได้หรือได้เพียงแค่บางช่องเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าการสื่อสารผ่านดาวเทียมทำได้อย่างทั่วถึงโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็อาจจะขจัดปัญหาดังหล่าวนี้ให้หมดสิ้นไปได้

ด้วยเทคโนโลยีย่านความถี่ Ku-Band ที่มีค่าความแรงของสัญญาณที่สูงถึง 54 เดซิเบลวัตต์ของดาวเทียมไทยคม ได้ถูกพัฒนาเพื่อแก้ไขอุปสรรคของระบบการแพร่ภาพโทรทัศน์ของประเทศไทย จะช่วยให้การใช้ชุดอุปกรณ์จานรับสัญญานโดยตรงจากดาวเทียมมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม สะดวกในการติดตั้งตามบ้านเรือน ซึ่งหากประชาชนติดตั้งจานรับสัญญาณขนาดเล็กดังกล่าวแล้วก็จะสามารถรับชมโทรทัศน์ได้โดยตรงจากดาวเทียมโดยไม่ต้องผ่านสถานีเครือข่าย อีกทั้งสัญญาณภาพยังมีความคมชัดสูงด้วย และในอนาคตอันใกล้สถานีโทรทัศน์ต่างๆ ของประเทศไทยก็มีแผนงานที่จะทำการทดลองและแพร่ภาพการแพร่สัญญาณในย่านความถี่ Ku-band ในระบบ DTH ด้วย โดยใช้เทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณภาพแบบดิจิตอลมาใช้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้การส่งสัญญาณภาพ โทรทัศน์ใช้แถบความถี่น้อยลงทำให้ช่องสัญญาณดาวเทียม 1 ช่อง สามารถส่งสัญญาณความถี่สงวนไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้เราสามารถนำดาวเทียมไทยคมมาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาได้อีกด้วย คือระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งใช้ระบบ DTH ทำการส่งรายการการศึกษาขึ้นสู่ดาวเทียม และโรงเรียนในชุมชนหรือในพื้นที่ห่างไกลติดตั้งชุดอุปกรณ์รับที่ปลายทางก็จะสามารถทำการเรียนการสอนทางโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมได้

จากคุณประโยชน์ของการใช้งานทั้งหมดจากดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ ไทยคมไม่เพียงแต่ช่วยตอบสนองความต้องการของการสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศเท่านั้น ยังมุ่งมั่นที่จะบุกเบิกธุรกิจด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารที่สำคัญในภูมิภาค